PRODUŽENI BORAVAK

Nastava u Produženom boravku

Nastava u Produženom boravku u Katoličkoj osnovnoj školi u Novskoj redoviti je organizirani oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima prvoga i drugoga razreda, a u koliko postoji zainteresiranost roditelja, može biti organizirana i za učenike trećega i četvrtoga razreda. Radi se o odgojno-obrazovnom radu komplementarnog karaktera, a to znači da se nastavlja na svakodnevni rad u redovitoj nastavi te istoj služi kao njezino usavršavanje i nadopunjavanje koje se provodi kroz mnoge planirane i organizirane aktivnosti obrazovnog, odgojnog, socijalnog, pedagoškog, vjerskog i zdravstvenog karaktera.

U tom organiziranom vremenu učenicima se na prvom mjestu osigurava kvalitetno učenje, ponavljanje nastavnog sadržaja te pisanje domaćih zadaća. Navedeno se nastoji ostvariti na kreativan način potičući učenike na motivaciju za rad kako bi prevladali u sebi osjećaje dosade i zamornosti. Takav rad i učenje omogućen je individualnim pristupom svakom učeniku kojim ga se potiče na aktivan samostalni rad, rad u paru ili u grupi. Učenika se prati u njegovom cjelovitom smislu (u svim njegovim dimenzijama) kako bi se potaknuo razvoj i izražavanje njegove vlastite originalnosti. Svakom se pojedincu pristupa kao neponovljivoj i jedinstvenoj osobi te se ne može dogoditi da određeni problem ostane neprimijećen. Rješavanju problema se pristupa odmah u trenutku kada se uoči.

Konkretno se to može očitovati na sljedećem primjeru: ako je kod učenika primijećena poteškoća na razini njegove socijalne (društvene) dimenzije koja mu onemogućuje kvalitetan rad i izražavanje, najprije se otkriva krajnji uzrok poteškoće. U uzajamnom povjerenju i suradnji s roditeljima, nastoji se pronaći način kako pomoći učeniku prevladati poteškoću. Sustavnim odgojnim djelovanjem kod učenika se budi motivacija za promjenom, što rezultira osjećajem zadovoljstva kod samoga učenika kada ustraje u dobru. U tom smislu, individualni pristup pretpostavlja neprestano praćenje rada učenika računajući na njegova emotivna i psihološka stanja. Stoga je individualni pristup proces koji se u svojoj dinamičnosti neprestano razvija te otkriva načine kako pomoći učeniku u njegovom sazrijevanju, intelektualnom i odgojnom napredovanju.

Jednako je važno istaknuti i druge aktivnosti koje se provode u nastavi Produženog boravka, a pomoću kojih se dolazi do protuteže obveznom radu pisanju domaćih zadaća. Takve su aktivnosti različite kreativne radionice koje provode ili učitelji ili vanjski suradnici, potom igra, šport, obilježavanje važnih svjetskih/međunarodnih dana i vjerskih blagdana, izvanučionička nastava društvenog karaktera te vjerski sadržaji. Iz toga proizlazi da Katolička škola ne svodi nastavu u Produženom boravku jedino na pisanje domaćih zadaća, ponavljanje nastavnog sadržaja te klasično čuvanje djece dok ih ne preuzmu roditelji, nego planira i organizira sadržaje koji djeci omogućuju da kvalitetno provedu vrijeme nakon redovite nastave uz osjećaj opuštenosti vlastitog doma.

Raspored i sadržaj rada

Sve aktivnosti nastave u Produženom boravku izvršavaju se unutar planiranog rasporeda rada, ali isto tako daje se mogućnost prilagođavanja ovisno o potrebama određenog dana. 

Nastava u Produženom boravku započinje u 11,45 sati te traje do 16,00 sati s mogućnošću da roditelji preuzmu svoje dijete već od 15,15 sati. Također, učenik može ostati i nakon 16,00 sati u Produženom boravku uz prethodni dogovor roditelja i Škole. Ukoliko se pojave nepredviđene situacije poput pojave koronavirusa, raspored rada je podložan promjenama i prilagodbama. 

Raspored i sadržaj rada prikazan je u sljedećoj tablici.

Područja aktivnostiPlan aktivnosti*
11:45 - 12:30Prihvat učenika u boravku i učenički odmor od nastave u igraonici (slobodni razgovori, dječji tisak, društvene igre, šetnja u školskom dvorištu).
12:30 - 12:50Objed učenika – voditelj organizira pranje ruku, odlazak u blagovaonicu i smještaj djece. Tijekom objeda voditelj provodi odgojno–obrazovni rad usmjeren na primjereno ponašanje pri objedu i komunikaciju s drugima. Nakon objeda voditelj organizira pranje zubi.
12:50 - 13:00Kratki duhovni program
13:00 - 14:25Odgojno-obrazovni rad (ponavljanje i pisanje domaće zadaće). Voditelj produženog boravka također organizira individualni, rad u paru ili skupni rad po preporuci ostalih članova tima (učitelji) u svrhu pomoći u svladavanju određenih nastavnih sadržaja.
14:25 - 14:30Užina
14:30 - 16:00Slobodno organizirano vrijeme (SOV). To može biti izvanučionička nastava koja će obuhvatiti odlaske na manifestacije u gradu, izložbe, kino i slične prigodne sadržaje. Slobodno organizirano vrijeme provodi se kroz: • igraonice • kreativne radionice • društvene igre • pričaonice • posjete • gledanje filmova • čitanje slikovnica i knjiga • slušanje glazbe • sportske i rekreativne aktivnosti • matematičke i jezične igre • vjerski sadržaji

Slobodno organizirano vrijeme (SOV)

Dodatna specifičnost nastave u Produženom boravku Katoličke škole odnosi se na organizaciju slobodnog vremena (SOV) koje je sastavni dio nastave te se ostvaruje kroz sedam područja aktivnosti.

Područja aktivnostiPlan aktivnosti*
Jezično komunikacijski15%
Matematičko-logičko, znanstveno-tehnološko10%
Socijalizacija, odnos prema sebi, zdravlju,
okolini i radnim obvezama
25%
Kulturno - umjetničko5%
Igre, sport, rekreacija25%
Prema odabiru škole (u skladu s lokalnim i
školskim kurikulumom
10%
Vjerski sadržaji10%

Slobodno organizirano vrijeme – kao i ostatak nastave u Produženom boravku Katoličke škole – nije strogo ograničeno u gore navedenoj strukturi, nego je takvog karaktera da se svih sedam područja i aktivnosti koje proizlaze iz njih nalaze u međusobnoj korelaciji. Štoviše, utječu jedna na druge te se organizacijom određene aktivnosti mnogo puta pokriva više područja.

Sva ta područja možemo sažeti u četiri cjeline. Prema tome, SOV se ne temelji samo na igri kao najlakše mogućem načinu organiziranja slobodnog vremena djece, nego se kroz navedena područja aktivnosti želi otkriti, a potom zadovoljiti i potaknuti interese učenika za različita područja kreativnosti te razvijati njihove talente u smjeru samostalnog i konstruktivnog rada. Mnoge od tih aktivnosti odvijaju se unutar organiziranih radionica od strane voditelja u Produženom boravku te drugih vanjskih suradnika.

Jezično-komunikacijska, kulturno-umjetnička i socijalizacijska cjelina

Sastavni dio jezično-komunikacijskog područja čine: slušanje, čitanje, pričanje priča i slikopriča, proučavanje enciklopedija, scenske i dramske igre, lutkarske igre, dječje stvaralaštvo, igre improvizacije i dramatizacije, gledanje animiranih dječjih filmova i poučnih TV emisija te analiza i razgovor o njima, postavljanje pitanja i pravilno odgovaranje na njih, učiti argumentirati, razlikovati istinitu od lažnih vijesti, reproduciranje priča uz pomoć lutaka, kritičko i kreativno čitanje, sudjelovanje u diskusijama i debatama radnih skupina.

Aktivnosti unutar kulturno-umjetničkog područja: upoznavanje narodnih i vjerskih običaja, upoznavanje života drugih naroda i kultura, posjeti kazališnim predstavama, prigodnim izložbama te gradskoj knjižnici i čitaonici, izražavanje različitim likovnim tehnikama, priprema za javni nastup, glazbeno izražavanje kroz pjevanje, slušanje pjesama i ples, izrada prigodnih ukrasa, nakita i dekoracije, modeliranje, izrada čestitki i ilustriranje poznatih tekstova.

Aktivnosti unutar socijalizacijskog područja: implicitno i eksplicitno razvijanje prikladnih moralnih vrijednosti, osjećaja za vlastitu i kolektivnu odgovornost, pozitivnih osobina ličnosti te osobnog kodeksa moralnog ponašanja, vježbanje vještina za samoučenje, odgovorno, temeljito i redovito pisanje domaćih uradaka, usvajanje tehnika samostalnog i suradničkog učenja, učenje i vježbanje pravila ponašanja u razredu, školi i na školskom igralištu, slušanje i slijeđenje upute, promatranje aktivnosti osoba u neposrednoj dječjoj okolini, sudjelovanje u aktivnostima zajednice, skrb o sebi i drugima, uočavanje osnovnih postavki zdravog načina života, razvijanje i unaprjeđivanje zdravstveno-higijenskih navika, učenje i prihvaćanje zdravih prehrambenih navika (zdravi jelovnik), učenje tehnika opuštanja i relaksacije, vježbanje socijalnih odnosa između odraslih i djece i djece i djece, usvajanje praktičnih znanja povezanih s elementarnim građanskim odgojem i svakodnevnim životnim dužnostima, učenje prava i odgovornosti u demokratskom društvu, razvijanje kooperativnosti, odgovornosti, lojalnosti skupini, učenju, igranje uloge vođe i istraživača, svladavanje umijeća snalaženja u sukobu, diskutiranje i zauzimanje pravilnog stava prema zdravom okolišu.

Matematičko-logička i znanstveno-tehnološka cjelina

Aktivnosti unutar matematičko-logičkog područja: uočavanje prostora i odnosa u prostoru analiza i sinteza elemenata prostora i površine, interpretacija informativnih i svakodnevnih tekstova, prikupljanje informacija (putem medija i izvještavanje o prikupljenome), aktivnosti rješavanja problema u svrhu spoznavanja i razumijevanja zakonitosti, aktivnosti kreativnog, jasnog i logičnog rješavanja problema, otkrivanje, redanje, klasificiranje, generaliziranje, skiciranje, računanje i mjerenje, primjena matematičkih znanja u različitim konceptima uporaba riječi, brojeva, simbola, grafova, tabela, dijagrama i modela za objašnjenje, matematičkih zakonitosti, korištenje prikladnog matematičkog zapisa, matematičke terminologije, verbaliziranje, matematički jezik, podupiranje rješenja verbalnom i simboličnom djelatnošću, primjena usvojenih matematičkih postupaka na drugim matematičkim problemima, uporaba informacijsko komunikacijskih tehnologija (IKT), uvježbavanje i razvoj radno-praktično-tehničkih vještina

Aktivnosti unutar znanstveno-tehnološkog područja: uporaba tehničkih proizvoda u svakodnevnom životu i radu, uporaba računala i različitih računalnih programa, provođenje različitih pokusa i radionica iz područja STEM-a (znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika).

Sportsko-rekreativna cjelina

Sportsko-rekreativno područje zauzima vrlo važno mjesto SOV-a, ali ne jedino i najznačajnije. Aktivnosti u okviru ovoga područja odnose se na osnovna biotičko-motorička znanja, tj. vježbe oblikovanja i svladavanja prepreka, natjecateljske igre (štafetne i momčadske), igre s loptom, učenje i poštivanja raznih pravila igre, učenje plesnih struktura, upoznavanje i posjećivanje različitih sportskih klubova u gradu te učenje o higijeni tijela i ponašanju.

Duhovno-prigodna cjelina

Kao što je već navedeno, individualno pristupanje učeniku koje Katolička škola gaji znači staviti učenika u središte odgoja i obrazovanja te gledati njegov razvoj u svim dimenzijama: ljudskoj, intelektualnoj, socijalnoj i duhovnoj dimenziji. Ova posljednja osobito je važna i u SOV-u.

U ovo područje ubrajaju se sljedeće aktivnosti: obilježavanje vjerskih blagdana koji prate ciklus crkvene godine te važnih događaja iz života župa kojima učenici pripadaju, molitva, sastavljanje molitava, čitanje biblijskih tekstova, pjevanje duhovnih pjesama, uvođenje učenika u značenje karitativnog pomaganja i poštivanja bližnjega, zahvalnost Bogu za dar života, upoznavanje učenika sa životom pojedinih svetaca.

Katolička osnovna škola u Novskoj je škola cjelovitog odgoja i obrazovanja. Ona pruža zaokružen odgojno-obrazovni projekt prožet kršćanskim i ljudskim vrijednostima. U neprestanoj je potrazi za kvalitetnijim obrazovanjem uz brigu da svakom djetetu pruži ljudsku, duhovnu, intelektualnu i socijalnu formaciju.